بایگانی برچسب: زنگ تقویت،فرمانده خودخواه،استاد با صلابت،امپراطوری آقای حافظه

توسط حافظه و تندخوانی, مقالات در

زنگ تقویت: فرمانده خودخواه، استاد با صلابت

فرمانده خودخواه،استاد با صلابت:در شهري فرمانده‌ي ارتشي بود، كه با سپاه عظيم خود شهر‌به شهر مي‌گشت و همه چيز را تحت تصرف خويش در مي‌آورد و اگر كسي سرراه او قرار مي‌گرفت، او را نابود مي‌كرد. قدرت و عظمت سپاه اين ژنرال شهر به شهر گشته بود. مردم يك شهر وقتي كه فهميدند اين ژنرال […]